به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 

رفع مسئوليت

 

 سایت حساب بیست تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي (از قبيل، و نه تنها ، از دست رفتن اطلاعات و ...)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي شما در استفاده از خدمات سایت حساب بیست  و يا به هر علتي موجب از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد، اگر چه سایت حساب بیست احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد،  برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در چنين شرايطي مسئوليت سایت حساب بیست محدود به قانون مي‌گردد. شما موافقت مي‌كنيد كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط سایت حساب بیست در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي (احتمالی) شما به ازاي خدمات اختصاصی مشخص خريداري شده نگردد. انتهاي بند 12 توافقنامه برخي از حوزه‌هاي قضايي اجازه رد ضمانت‌هاي ضمني را نمي‌دهند، در اين موارد موردشرح داده شده در بالا در مورد شما قابل اجرا نمي‌باشد . بند 21 ابقا بندهاي 1،7،10،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22 در توافقنامه در صورت لغو شدن يا خاتمه يافتن توافقتامه  به قوت خود باقي مي‌ماند .