به سامانه حسابداري شخصي، آنلاين و رایگان حساب بيست خوش آمديد
کد شامد: 1-1-686358-65-4-4
ثبت نام

 
 
 
Help

proxy mtproto

proxy mtproto
proxy mtproto

server:tl.gizmiz.eu

port:1049

neme:aryangh

seryal:90.90.78.5.5

secret:ee0000000000000000000000000000000000091514187601

-

-

proxt myproto